Főoldal » Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Adatkezelési tájékoztató
Lejátszó.hu

módosítva: 2023/07/12

Tartalom

Bevezetés
Az Adatkezelő és elérhetőségei
Fogalom meghatározások
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Adatkezelések

HTTP Cookie-k (sütik) alkalmazása
A Google Analytics alkalmazása
Közösségi oldalak használata
Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Az érintettek jogai
Intézkedési határidő
Az adatkezelés biztonsága
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Panasztételi lehetőség
Zárszó

Bevezetés

A NEON Multimedia Kft. (székhely: 6754 Újszentiván, Petőfi u. 19., cégjegyzékszám: 06-09-006828, adószám: 11994617-2-06) (a továbbiakban: Adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére hozott AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

lejatszo.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://lejatszo.hu/?oldal=gdpr

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő jelen szabályzatban fejti ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közte és regisztrált felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó, Igénybe vevő) közötti adatszolgáltatási-, adat-felhasználási elveket, jogokat és kötelezettségeket.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogokat és kötelezettségeket tartalmazó szabályzat tartalmát.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen szabályzatban foglalt elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori, egyoldalú megváltoztatására, felhasználói megfelelő módon és időben történő előzetes tájékoztatása mellett.

Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát a lehető legnagyobb mértékben biztosítja.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: NEON Multimedia Kft.
Címek:

 • 1042 Budapest, József Attila utca 102., III/6.
 • 6728 Szeged, Dorozsmai út 19.

E-mail: info@lejatszo.hu
Telefon: 2310-256, (70) 70-50-200

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Adatkezelések

Adatkezelő alább, pontokba szedve ismerteti adatkezelési elveit, mind saját mind a Felhasználók jogait és kötelezettségeit, elvárásait melyeket saját magával, mint adatkezelővel, illetve Felhasználóval szemben megfogalmazott, és betart, illetve betartását elvárja.

Regisztráció

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, email cím, telefonszám, lakcím, egyéb szállítási cím A webshopban történt vásárlás számlázása, kiszállítás teljesítése, ügyfél értesítése
Regisztráció ideje Technikai művelet végrehajtása
Regisztráció idején a Felhasználó IP címe Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: a weboldalon regisztráló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az utolsó vásárlás után 5 év elteltével az e-mail cím kivételével a személyes adatok törölve illetve csonkolva lesznek.

Az e-mail cím abban az esetben kerül törlésre, ha az egyéb személyes adatok törlésének idejekor nem aktív a hírlevél küldés opció.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Adatkezelő alkalmazottai
 • AMBRITS Informatikai Tanácsadó Bt., mint Adatkezelő számlázó rendszerét üzemeltető cég (9400 Sopron, Frankenburg út 2. E. ép. 1. em. 2., http:www.cmfx.hu)
 • Rent-Conto Kft., mint Adatkezelő könyvelését végző cég (6726 Szeged, Csinszka u. 18.)
 • GLS General Logistics System Hungary Kft., mint Adatkezelő szerződött futárszolgálata (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni azokból a rendszerekből, ahonnan azt egyéb jogszabály nem tiltja (pl. Számviteli Törvény a számlázási rendszerben).
Ezt alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • Bejelentkezés után a „Saját adatok” menüben a „Regisztráció törlése” beállítása
 • e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, megfelelő ellenőrzés után
 • postai úton

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul
 • Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy vásárlását teljesíteni, szállítani, számlázni tudja, illetve jótállási kötelezettségeinek meg tudjon felelni az Adatkezelő
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudja a Felhasználó igényeit teljesíteni az Adatkezelő

Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, chat

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, email cím, telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás
Üzenetküldés ideje Technikai művelet végrehajtása
Üzenetküldés idején a Felhasználó IP címe Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: a weboldalon üzenetet küldő ill. érdeklődő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az ügy elintézéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Adatkezelő alkalmazottai
 • Livezilla Chat (http://livezilla.com)
 • miniCRM (https://minicrm.hu)

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni azokból a rendszerekből, ahonnan azt egyéb jogszabály nem tiltja (pl. Számviteli Törvény a számlázási rendszerben).
Ezt alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, megfelelő ellenőrzés után
 • postai úton

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

 • Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy az Adatkezelő tudjon üzenetére válaszolni
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja a Felhasználó kérését teljesíteni

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. par. értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezettem hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket. Felhasználó bármikor indoklás nélkül leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. A leiratkozás nem jelenti a regisztráció törlését, és bármikor vissza is kapcsolható, amíg a regisztráció él.

A hírlevélről leiratkozás módjai:

 • bejelentkezés után a „Saját adatok” menüben a jelölőnégyzet kikapcsolása, és elküldése
 • a hírlevelek alján található link követése, és a leiratkozás opció kiválasztása

Az érintettek köre: a weboldalon regisztráltak közül a hírlevélre feliratkozottak.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a hírlevél feliratkozás kikapcsolása után 180 nappal ér véget az e-mail cím törlésével.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Adatkezelő alkalmazottai

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az

Infotv. 5. § (1) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul
 • Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy az Adatkezelő elküldhesse a hírleveleket
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja a Felhasználó kérését teljesíteni

Panaszkezelés

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, email cím, telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás
Panasztétel ideje Panaszkezelés, jótállás kezelése
Számlázási név és cím Azonosítás a termékkel kapcsolatban, a problémák kezelése érdekében

Az érintettek köre: A terméket vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a jótállási jegyen szereplő szavatossági/jótállási idő végéig tart. A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Az Adatkezelő alkalmazottai
 • A terméket fejlesztők és gyártók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni azokból a rendszerekből, ahonnan azt egyéb jogszabály nem tiltja (pl. Számviteli Törvény a számlázási rendszerben).
Ezt alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

 • e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, megfelelő ellenőrzés után
 • postai úton

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudja az Adatkezelő
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy az Adatkezelő nem tudja kezelni a hozzá beérkezett panaszt

HTTP Cookie-k (sütik) alkalmazása:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítók, dátumok, időpontok, IP címek

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett, amennyiben nem kapcsolta ki a sütikezelést.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a vásárlás folyamatának biztosítása, egyes állapotok (bejelentkezés, kosár állapota, sorrendezések, vásárlási opciók, ablakok nyitása és zárása, látogatói statisztika) rögzítése és a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés időtartama: egyes sütik a kijelentkezés, illetve vásárlás befejezésekor lejárnak, mások hosszabb ideig, jellemzően 60-90 napig érvényesek maradnak a későbbi visszalátogatás esetére, felhasználói élmény javítása céljából.

A sütik fogadása kikapcsolható, de ebben az esetben pl. a bejelentkezés és vásárlás funkciók nem működnek, mert ezekhez elengedhetetlenek az érvényes sütik tárolása a Felhasználó böngészőjében.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, illetve a https://lejatszo.hu/?oldal=gdpr oldalon található gombbal, itt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Ügyfél a weboldal meglátogatásakor jóváhagyhatja vagy elutasíthatja a sütik használatát, ezt a döntését később bármikor módosíthatja.

A Google Analytics alkalmazása

1. A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával vagy a honlapon megjelenő engedélykérés elutasításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a sütik általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Youtube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Youtube közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli. Kivétel ez alól a regisztráció és ahhoz kapcsolódó email cím, amennyiben a hírlevél fogadás be van kapcsolva, hiszen ez a szolgáltatás folyamatos, a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával összhangban.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

- Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Felhasználó jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Felhasználó és Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
 • Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Felhasználót.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatkezelő adatbiztonsági intézkedése: A szerverről automatikusan folyamatos biztonsági mentés készül offsite adattárolóra, rotációval.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentés a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A sütik fogadásának jelenlegi állapota

A HTTP sütik fogadásának jelenlegi beállítása:

HTTP cookie-k (sütik) törlése

Az alábbi gombra kattintva törölheti a Lejátszó.hu oldal által a böngészőjébe küldött és ott tárolt érvényes (nem lejárt) sütiket. A jelölőnégyzet bekapcsolásával az az 5 süti nem kerül törlésre, amelyekkel a sütik fogadásának tiltását megjegyzi a gépe.

A tiltást megjegyző sütik megtartása (5 db. süti)  

.. total-email-bookaszpem.istvan@stardust.hu